PROFESJONALNIE, SZYBKO, KONKURENCYJNIE

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) poniżej przedstawiam Państwu informacje dotyczące sposobu i celu przetwarzania danych osobowych przez firmę Zakład Produkcyjno-Handlowy mgr inż. Pogoda Janusz.

 

1. ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych jest Janusz Pogoda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Produkcyjno-Handlowy mgr inż. Pogoda Janusz z siedzibą w Mielcu (39-300), ul Nowa 14 posiadający NIP 8170002083 oraz REGON 690020070, z którym można się skontaktować:

 • pisemnie, na adres: ZPH Pogoda Janusz, ul. Nowa 14, 39-300 Mielec,
 • telefonicznie, pod numerem: +48 17 78 87 897,
 • mailowo, na adres: biuro@zphpogoda.com.pl.

 

2. PRZETWARZANE DANE

Przechowujemy dane postaci imienia, nazwiska i/lub nazwy firmy, numeru NIP, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail i numeru telefonu oraz wszelkie niezbędne dane, których posiadanie ma na celu wykonanie umowy.


3. Cel przetwarzania

Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (…) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, w tym:

 • przedstawienia oferty,
 • zawarcia umowy,
 • realizacji obowiązku prawnego (w szczególności sporządzania i przechowywania dokumentacji – faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych),
 • potwierdzenia wykonania zobowiązań oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

 

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania ww. czynności. Odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową zawarcia umowy.


4. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uczestniczące w realizacji umów (np. firmy kurierskie), podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
(np. Urząd Skarbowy, ZUS) a także podmioty świadczące firmie Zakład Produkcyjno-Handlowy mgr inż. Pogoda Janusz inne usługi (np. prawne).

Przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

5. Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia współpracy pomiędzy Zakład Produkcyjno-Handlowy mgr inż. Pogoda Janusz, a Państwa firmą i wypełnienia wszelkich obowiązków związanych z zakończeniem współpracy, lub zgłoszenia sprzeciwu, a po tym przez okres wymagany przepisami prawa.

 

6. Prawa

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (…), przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Z poważaniem
Janusz Pogoda